Gwarancja i serwis

Ograniczona gwarancja producenta

INFINIX udziela gwarancji na produkt marki INFINIX i jego akcesoria („Produkt”) na wady materiałowe i produkcyjne powstałe w wyniku normalnego użytkowania, zgodnie z opublikowanymi przez INFINIX wytycznymi, na okres dwa (2) lata od daty pierwotnego zakupu detalicznego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym („Okres gwarancji”). Opublikowane przez INFINIX wytyczne obejmują między innymi informacje zawarte w parametrach technicznych, instrukcjach obsługi i informacjach serwisowych.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych smartfona INFINIX i dołączonego do niego wyposażenia (dalej: „Produkt”) w postaci, w jakiej został oryginalnie dostarczony. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością INFINIX lub osób trzecich, dla których przewidziana jest lub ma mieć zastosowanie umowa licencyjna użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne lub wyłączenia.

1. Gwarancja na produkt

INFINIX gwarantuje nabywcy („Użytkownik”), że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja trwa i jest udzielana na 2 (dwa) lata od dnia pierwszego zakupu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych praw, w tym rękojmi, które mogą przysługiwać konsumentowi na mocy odpowiednich przepisów prawa.

2. Uprawnienie gwarancyjne

W przypadku wykrycia wady objętej niniejszą gwarancją i otrzymania przez INFINIX żądania w okresie gwarancji, INFINIX według własnego uznania (1) naprawi nieodpłatnie Produkt, używając nowych lub naprawionych części zamiennych, (2) wymieni Produkt na nowy lub naprawiony, lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych kosztów wysyłki.

W przypadku wystąpienia wady, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, są to jedyne i wyłączne roszczenia przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji. Opłaty za wysyłkę i obsługę mogą mieć zastosowanie, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Każdy zamienny produkt sprzętowy będzie objęty gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, lub przez dodatkowy okres czasu, który może mieć zastosowanie w związku z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do skorzystania przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy lub gwarancji udzielanej przez producenta Towaru. Skorzystanie z jednej z opisanych powyżej form ochrony Kupującego nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z drugiego z ww. uprawnień.

3. Jak skorzystać z uprawnień gwarancyjnych

Zgodnie z obowiązującym prawem, INFINIX może zażądać od Użytkownika przedstawienia dowodu pierwszego zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem IMEI Produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów, które zostały zapisane lub zachowane w produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że takie dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub przeformatowane w trakcie obsługi, a INFINIX nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia lub utratę.

4. Wyłączenia i ograniczenia

O ile INFINIX nie postanowi inaczej, niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wyprodukowanego przez lub dla INFINIX, który można zidentyfikować za pomocą znaku towarowego „INFINIX”, nazwy handlowej lub logo umieszczonego na nim.

INFINIX nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. gwarancja nie ma również zastosowania do:

(a) Uszkodzeń spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, na przykład uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (b) zaniedbania; (c) wykorzystania komercyjnego; (d) zmian lub modyfikacji jakiejkolwiek części Produktu; (e) Uszkodzeń spowodowanych użyciem z produktami innymi niż INFINIX; (f) Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użyciem; (g) Uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu w sposób wykraczający poza dozwolone lub zamierzone zastosowania opisane przez INFINIX lub przy niewłaściwym napięciu lub zasilaniu; (h) Uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym naprawami, aktualizacjami i rozszerzeniami) wykonywanymi przez osoby niebędące przedstawicielami INFINIX; (i) Nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu; lub (j) Normalnego zużycia.

Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania oraz danych użytkownika nie są objęte niniejszą Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy INFINIX nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków.

Produkty, które nie zostały wprowadzone na rynek EOG/EFTA przez INFINIX lub za zgodą INFINIX, i/lub nie zostały należycie wyprodukowane przez INFINIX, i/lub nie zostały należycie nabyte od INFINIX lub oficjalnego sprzedawcy INFINIX, nie są objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może korzystać z innych przysługujących mu praw, w tym rękojmi lub gwarancji udzielonej przez innego sprzedawcę, który sprzedał produkt. W związku z tym konieczne może być skontaktowanie się ze sprzedawcą, od którego zakupiono Produkt.

5. Gwarancje dorozumiane

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, wszystkie gwarancje dorozumiane (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

6. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, firma INFINIX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, specjalne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, przychodów lub danych, szkody wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub warunków, ani za szkody wynikające z innych podstaw prawnych, nawet jeśli firma INFINIX została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika.

Jak uzyskać usługę gwarancyjną

W celu złożenia reklamacji towaru prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami (o ile to możliwe) oraz wykonanie zgłoszenia reklamacyjnego pod linkiem SBE. Paczkę przed wysyłką należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej bezpieczne przetransportowanie. Powyżej znajduje się lista urządzeń serwisowanych przez S.B.E.

Aby dokonać wysyłki reklamowanego produktu należy skontaktować się z serwisem.

Informację o statusie naprawy można uzyskać, przechodząc na stronę www.sbe-online.pl.

Autoryzowane Centrum Naprawcze (S.B.E.)

Adres:
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno

Godziny:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 17:00

Kontakt:

Telefon: 22 716 43 33
E-mail: [email protected]

Strona: www.sbe-online.pl